แขวงทางหลวงตากที่ 1
HIGHWAY DISTRICT TAK 1
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 28/09/2562

 แขวงทางหลวงตากที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

-   ดูแล บำรุง รักษา ทางหลวง ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง และได้มาตรฐาน

-   อำนวยการให้กับประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวกและปลอดภัย

-   ดำเนินการตามกฎหมายทางหลวง

            -   ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ บูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอื่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชน

-   อำนวยความสะดวกในการบริการให้กับประชาชนด้านที่พักริมทาง ( REST AREA )

แขวงทางหลวงตากที่ 1 แบ่งย่อยการควบคุมออกเป็น 7 หมวดทางหลวง คือ

1.หมวดทางหลวงหนองบัวใต้

2.หมวดทางหลวงแม่ท้อ

3.หมวดทางหลวงวังประจบ

4.หมวดทางหลวงแม่สลิด

5.หมวดทางหลวงท้องฟ้า

6.หมวดทางหลวงบ้านด่านลานหอย

7.หมวดทางหลวงพรานกระต่าย


'